Συστήματα Ελέγχου Εισόδου-Εξόδου

Τα συστήματα ελέγχου εισόδου-εξόδου στοχεύουν στον αποκλεισμό της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε έναν χώρο και απαιτείται η χρήση ενός ειδικού «κλειδιού» ή η επιβεβαίωση της ταυτότητας του ατόμου για την είσοδό του.

Τα συστήματα ελέγχου εισόδου-εξόδου ενδέχεται να είναι αυτόνομα ή παραμετρικά. Στα αυτόνομα συστήματα μία ηλεκτρονική συσκευή προσαρμόζεται πάνω στη πόρτα εισόδου και μόνο με τη πληκτρολόγηση κωδικού ή με τη χρήση κάρτας επιτυγχάνεται η πρόσβαση. Στα παραμετρικά συστήματα κάθε συσκευή πρόσβασης συνδέεται με μία κεντρική μονάδα ελέγχου και η πρόσβαση γίνεται με τη «κλασική» κάρτα ή με τη χρήση περίπλοκων παραμέτρων όπως το δαχτυλικό αποτύπωμα ή η ίριδα του ματιού.

Στην Τσεκούρας Security ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται προτείνουμε, σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και επιβλέπουμε το σύστημα πρόσβασης που καλύπτει αποτελεσματικότερα τις μοναδικές ανάγκες του κάθε συνεργάτη μας.